Algemene voorwaarden

1. Definities en begrippen
1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Helemaal Mona haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, die een opdracht aan Helemaal Monaheeft gegeven voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Helemaal Monazijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Helemaal Mona .
1.3 Helemaal Mona: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34306587 levert Helemaal Mona diensten op het gebied van therapie, massages, sjamanisme, tantra en bewustwording, wat terug te vinden is op website en social media.
1.4 Derden: in sommige gevallen kan Helemaal Mona haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Helemaal Mona kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Helemaal Mona.
2.2 Deze zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Helemaal Mona behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

3. Opdrachtverlening
3.1 Offertes van Helemaal Mona zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Helemaal Monais verstrekt. Wanneer deze informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Helemaal Mona zich het recht voor de te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Helemaal Mona , dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

4. Tussentijdse wijziging in de opdracht
4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Helemaal Mona de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan

5. Inspanningsverplichting
5.1 Helemaal Mona zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Helemaal Mona niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
6.1 Alle aanbiedingen van Helemaal Mona hebben een bedenktijd van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Helemaal Mona is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard.

7. Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Helemaal Mona overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Helemaal Mona verschuldigd.
7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Helemaal Mona. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Helemaal Mona nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Helemaal Mona daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Helemaal Mona op zijn/haar locatie kosteloos, tenzij anders is overeengekomen, een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.
7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Helemaal Mona.

8. Tarieven, kosten en prijzen
8.1 In de offerte van Helemaal Mona staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Helemaal Mona voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, onder andere verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

9. Facturering en betalingsovereenkomst
9.1 De financiële vergoeding van Helemaal Mona en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Helemaal Mona steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Helemaal Mona houdt zich het recht voor om het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd. Dit gebeurt in overleg met Helemaal Mona.
9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
9.3 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Helemaal Mona of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Helemaal Mona te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever.
9.4 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Helemaal Mona gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
9.5 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Helemaal Mona plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Helemaal Mona gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

10. Annuleringsovereenkomst
10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Helemaal Mona toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende voorwaarden van de  annuleringsovereenkomst, zie onderstaand schema.

Niet verschijnen zonder bericht Schriftelijk annuleren t/m 1 werkdag voorafgaand Schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand Schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand Schriftelijk annuleren t/m 7 werkdagen voorafgaand Schriftelijk annuleren meer dan 7 werkdagen voorafgaand
Sessie/ ritueel 1,5 uur 100% 100% 0% 0% 0% 0%
Sessie/ ritueel tussen 1,5 uur en 3 uur 100% 100% 25% 10% 0% 0%
Sessie/ ritueel langer dan 3 uur 100% 100% 50% 25% 10% 0%

11. Duur en afsluiting van de opdracht
11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Helemaal Mona desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Helemaal Mona en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Helemaal Mona geleverde zaken en/of diensten.
13.2 Daarnaast is Helemaal Mona nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Helemaal Mona rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens voorwaarden 5).

14. Intellectueel eigendom/auteursrecht
14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Helemaal Mona voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Helemaal Mona. Datzelfde geldt ook voor de indien van toepassing door Helemaal Mona uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Helemaal Mona. Op alle door Helemaal Mona ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

15. Geheimhouding
15.1 Helemaal Mona is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Helemaal Mona houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

16. Bijzondere bepalingen
16.1 Helemaal Mona behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Helemaal Mona.
16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Back to top